[sardu] Comunicadu manifestatzione 28 de abrile

Su 28 de abrile pro Sa Die de sa Sardigna, manifestatzione manna de A Foras in su Polìgonu de Quirra contra a sa gherra e contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna.

S’impignu de A Foras, s’assemblea chi ponet in pare organizatziones e persones contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna, sighit chene pasu e ancora cun prus fortza e determinatzione. Su 28 de abrile, in Sa Die de sa Sardigna, b’at a èssere un’àtera manifestatzione, custa borta in su Polìgonu de Quirra.


Contra a sa gherra

A FORAS – Contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna – in s’ùrtima assemblea de Bauladu at detzisu de torrare a manifestare in unu polìgonu militare a pustis de sa manifestatzione manna de su 23 de santandria 2016 in Cabu Frasca.

In unu tempus che a custu, in ue bidimus una crèschida criminale de is atziones armadas ints’Oriente Mesanu e in totu su mundu, est semper prus urgente ponnere in pràtica initziativas contra a is atacos de s’imperialismu e de su colonialismu. Custu est s’ùnicu caminu possìbile pro allùere isperàntzias de paghe e espressare solidariedade ativa a is chi sunt sufrende pro curpa de sa gherra.

Sa lota pro serrare sa fàbrica de armas e liberare sa Sardigna dae is bases militares sighit cun sa manifestatzione de custu mese. Custa borta amus seberadu una die-sìmbulu: su 28 de abrile.

Pro ite su 28 de abrile

Bolimus dare a custa die, seberada dae is istitutziones pro afestare Sa Die de sa Sardigna, unu caràtere diferente dae sa festa fata de ritos, ammentos e folklore firmu in su tempus. La cherimus fàghere diventare unu momentu de protagonismu ativu, una die de lota chi siat de a beru una die de liberatzione.

Pro ammentare s’autodeterminatzione de unu pòpulu in su tempus passadu, ite diat èssere mègius de detzìdere oe su destinu nostru fintzas in contu de ocupatzione militare?
Una terra chi est sufrende dae deghinas de annos s’opressione de sa NATO, de is Istados Unidos, de s’Istadu Italianu cun is militares e is belenos issoro, no at bisòngiu de tzelebratziones istòrico-culturales, ma sa pràtica de sa memòria depet serbire pro atziones cuncretas de impignu tzivile.

Pro ite su Poligonu de Quirra

Pro custas resones manifestamus su 28 de abrile e seberamus de lu fàghere in su Poligono Interforze del Salto di Quirra – bantu mannu de s’ocupatzione militare de sa Sardigna. Amus a èssere in Quirra cun chentinas de banderas de is 4 moros pro mustrare unu pòpulu unidu contra a su buginu.

Sa Sardigna no est a tesu dae sa gherra, ca sa gherra dda pertocat a mala bogia o pro neghe, cun is terras suas impreadas pro is erescitatziones e isperimentatziones de armas chi ant a corpare e ochire àteros pòpulos, e cun sa fàbrica de bombas RWM de Domusnoas chi produet die cun die is bomas chi ant a ghetare subra de populatziones disamparadas.

Pro custu amus a èssere in Quirra, in custu polìgonu sìmbolu de s’ocupatzione militare, istituidu in su 1956 e chi oe est su prus mannu de Europa cun prus de 13.000 ètaros. Is dannos contra a is persones e s’ambiente sunt abberguados e in custu momentu sunt ogetu de unu protzessu in ue sunt imputados 8 ex generales pro dannos a s’ambiente, a is animales e a is èsseres umanos chi in cussu territòriu ddoe bivent e ant su deretu de ddu bìvere in manera lìbera.

Cando iscrient Quirra leghimus esercitatziones militares, isperimentatzione de tecnologias mortales, impositziones e minetzas contra a su territòriu. Cras non depet èssere prus de aici.

No amus a permìtere chi nos leent in giru cun una riconversione frassa chi lasset is terras e s’economia de su logu in manos de is militares, tzerriende-dda “chirca iscientìfica e tecnològica”.

Amus a gherrare totu paris pro chi no nche siant prus tumores, pipieddos deformes, angiones-polifemu; dd’amus a fàghere ca bolimus chi si potzat torrare in cussas terras in antis chi sa presèntzia militare ddas ruinet pro semper e amus a agatare in pare is manera pro ddas pòdere impreare torra.

Ischimus chi si no ddu faghimus, nemos dd’at a fàghere in parte nostra.

Aprontende sa manifestatzione

Acurtziende-nos a custa die de importu amus a girare totu sa Sardigna ca bolimus chi is persones chi bi leent parte siant semper prus numerosas, ma fintzas cussentes e informadas. Amus a èssere presentes mescamente in su Sàrrabus e Ogiastra presentende su dossier nostru subra su PISQ e sa ruina chi at giutu a su territòriu.

In is àteros territòrios semus chirchende de organizare pullman e àteros mèdios de trasportu comunu, in modu de garantire sa partecipatzione prus manna possìbile.

Invitu a una partecipatzione de massa

Invitamus totu is persones chi recconnoschent custos motivos a bi lerare parte in manera ativa. Invitamus a una partecipatzione de massa, dae totu is alas de Sardigna, ispartzinende s’informatzione in is iscolas e universidades, in is comunidades nostras, in is biddas minores e mannas. Invitamus a leare parte a una die de lota, de impignu tzivile, ma fintzas de festa totus in pare.

Nos giughimus sa bandera chi nos identìficat comente pòpulu, sa bandera de is 4 moros, nos giughimus sa boluntade de èssere unidos pro una resone giusta. Amus a èssere in cue pro firmare is esercitatzione e pro nos torrare a pigare sa terra furada.

Logu e ora

S’apuntamentu est su 28 de abrile a is 11:00 a curtzu a in ue b’est su bar Quirra in su caminu betzu S.S.125 in su km 78.

Is canales de informatzione e de cuntatu:

Blog: aforas.noblogs.org Email: aforasinfo@gmail.com

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/aforas2016/