[gadduresu] Cumunicazioni manifestazioni 28 d’abbrili a lu Pòligonu di Chirra

28 abbrili pa la Dì di la Saldigna manifestazioni manna di A Foras a lu Pòligonu di Chirra contra la gherra illu mundu e contra l’ocupazioni militari di la Saldigna.
Lu sfolzu di A Foras, siduta chi riuni olganizzazioni e passoni contra l’ocupazioni militari di la Saldigna, sighi chena aisettu cun più folza e ‘ulintai. Pa la dì 28 d’abbrili, pa la Dì di la Saldigna, vi sarà un’alta manifestazioni manna, a chistu ‘iagghju illu Pòligonu di Chirra.
Contra la gherra
A FORA – Contra l’ocupazioni militari di la Saldigna – ill’ultima siduta di Bauladu ha dezzisu di turrà illi pòligoni dapoi di lu culdiólu mannu di lu 23 di Sant’Andria a Capu Frasca.

In un momentu come chistu, chi vidi un disgraziatu pigghjuramentu di l’azioni militari in Medio Orienti e in tuttu lu mundu, bisogna fa pettu a la lestra contra l’ingàrriu di imperialismu e colonialismu.

Chista è la sola manèra pa abbrì spiranzi e pussibilitài di paci e dà appogghju viu a canti patini li cunsighenzi di la gherra imperialista.

La gherra nostra pa chjudì la frabbica di almamenti e libbarà la Saldigna da li basi militari sighi cu la manifestazioni di chistu mesi. Chista olta aemu sciuaratu una ciurrata umbé simbólica pa la Saldigna: lu 28 d’abbrili.

Palchì lu 28 d’abbrili
Vulemu dà a chista ciurrata, sciuarata da l’istituzioni pa zilibrà Sa Die de sa Sardigna, un vessu diffarenti da riti, tistimunianzi e folklori vacantìu. Vulemu fa in manera chi diventia un momentu pa fassi idè cun pruvettu, una ciurrata di cumbatta populari chi sia fend’avveru di libbarazioni.

Ca’ l’è la meddu manera d’ammintà l’autoditilminazioni di un pòpulu sinnò chissa di fraicà lu distinu soiu ghirrendi contra l’ocupazioni militari?

Una tarra chi pati di dec’anni in dec’anni lu ghjuali di la NATO, di l’americani, di lu Statu italianu, cu li suldati soi e un barriu di vileni, no ha bisognu solu di cilibràzioni istorichi-culturali: la mimoria de’ silvì puru pa atti di appentu zivili.

Palchì lu Pòligonu di Chirra
Chisti li muttii pa ca’ ci muimu lu 28 d’abbrili, sciuarendi di fallu a lu Poligono Interforze del Salto di Quirra (PISQ), vantu mannu di lu sistema di l’ocupazioni militari di la Saldigna. Saremu a Chirra cun zintinai di banderi di li Catru Mori, pa fa vidè un pòpulu aunitu contra lu buccinu soiu.

La Saldigna no è allonga da li lochi di gherra, ma a dolu soiu v’è in mezu, còmplizi cu la tarra trattata pa l’allenamentu di l’eserciti e li proi spririmintali – primma d’attaccà e ammazzà alti populi – e puru cun la frabbica di bombi RWM di Domusnovas chi fraichigghja a tuttu fa bombi chi venini lampati innant’ a pupulazioni disalmati.

Pa chistu saremu a Chirra, in chistu pòligonu sìmbulu di l’ocupazioni militari, fundatu illu 1956 e ogghj lu più mannu d’Europa, cun più di 13.000 ettari. Lu bistrasciu innant’ a ghjenti di lu locu e l’ambienti so chjari e ogghj sò puru muttiu di un prozessu cun 8 ex generali pa li danni a lu locu, a bistiamu e passoni chi in chissa tarra campani e lu doariani pudè fa in libbaltai e sigueresa.

Ogghj si scrii Chirra e li legghj addistramentu militari, proi di tecnologii di molti e ricattu a lu tarritoriu. Dumani no doarà più esse cussì. No aremu a gradì un càmbiu d’usàgghju chi voddia dì turrà la tarra e l’accunumia di lu locu a li militari, cu la scusa di la cilca scentìfica e tecnologica.

Tutti insembi gherraremu finza a candu no vi siani più cancari, criaturi bistrasciati, agnoni a vessu di Polifemu, l’aremu a fa palchì si possia turrà in chissi tarri ancora no gastati in tuttu da la militarizzazioni. Insembi agattaremu li maneri pa pudelli turrà a trattà. Si no lu femu noi, chi la Saldigna la campemu primma di l’alti, nisciunu lu faciarà pa noi.

Approntu di la manifestazioni
Veldi chista ciurrata impultanti ghjiraremu tutta la Saldigna palchì vulemu chi sempri più passoni appogghjini la cumbatta nostra, e chi lu focciani in modu cuscinziosu e infulmatu. Più di tuttu, saremu illu Sarrabus e Ogliastra pa la prisentazioni di lu dossier innant’ a lu PISQ e li cunsichènzi soi mattessi innant’ a lu tarritoriu.

Ci semu ghjà mossi pa pripparà da diffarenti lochi di la Saldigna pullman e traspoltu cumunu, pa assigurà canta più palticipazioni pussibuli.

Invitu a lu paltipizu di massa
Invitemu a piddà palti tutti chissi chi facini soi chisti rasgioni. Invitemu a un muimentu di massa, da tutta la Saldigna, grazi a l’infulmazioni ill’ iscòli, ill’universitài, illi comunitài nostri, illi paesi manni e minori. Invitemu a piddà palti a una ciurrata di cumbatta, di impegnu zivili, ma puru di festa e spaltitura.

Pultemu la bandera chi ci signala come populu, li Catru Mori, pultemu l’ulintai nostra d’esse insembi e auniti pa una ghjusta casgioni. Saremu chindi pa filmà l’addistramenti e pa piddaccinni la tarra chi n’è stata bucata.

Locu e òra
L’attoppu pa lu 28 d’abbrili è a l’11:00, accultu a lu bar Chirra, veldi la ‘ecchja S.S.125 a lu km n.78.

Infulmazioni e cuntatti:
Blog: aforas.noblogs.org
Email: aforasinfo@gmail.com
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/aforas2016/