[sardu] Comunicadu manifestatzione 28 de abrile

Su 28 de abrile pro Sa Die de sa Sardigna, manifestatzione manna de A Foras in su Polìgonu de Quirra contra a sa gherra e contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna.

S’impignu de A Foras, s’assemblea chi ponet in pare organizatziones e persones contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna, sighit chene pasu e ancora cun prus fortza e determinatzione. Su 28 de abrile, in Sa Die de sa Sardigna, b’at a èssere un’àtera manifestatzione, custa borta in su Polìgonu de Quirra.


Contra a sa gherra

A FORAS – Contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna – in s’ùrtima assemblea de Bauladu at detzisu de torrare a manifestare in unu polìgonu militare a pustis de sa manifestatzione manna de su 23 de santandria 2016 in Cabu Frasca.

In unu tempus che a custu, in ue bidimus una crèschida criminale de is atziones armadas ints’Oriente Mesanu e in totu su mundu, est semper prus urgente ponnere in pràtica initziativas contra a is atacos de s’imperialismu e de su colonialismu. Custu est s’ùnicu caminu possìbile pro allùere isperàntzias de paghe e espressare solidariedade ativa a is chi sunt sufrende pro curpa de sa gherra.

Sa lota pro serrare sa fàbrica de armas e liberare sa Sardigna dae is bases militares sighit cun sa manifestatzione de custu mese. Custa borta amus seberadu una die-sìmbulu: su 28 de abrile.

Pro ite su 28 de abrile

Bolimus dare a custa die, seberada dae is istitutziones pro afestare Sa Die de sa Sardigna, unu caràtere diferente dae sa festa fata de ritos, ammentos e folklore firmu in su tempus. La cherimus fàghere diventare unu momentu de protagonismu ativu, una die de lota chi siat de a beru una die de liberatzione.

Pro ammentare s’autodeterminatzione de unu pòpulu in su tempus passadu, ite diat èssere mègius de detzìdere oe su destinu nostru fintzas in contu de ocupatzione militare?
Una terra chi est sufrende dae deghinas de annos s’opressione de sa NATO, de is Istados Unidos, de s’Istadu Italianu cun is militares e is belenos issoro, no at bisòngiu de tzeleb
ratziones istòrico-culturales, ma sa pràtica de sa memòria depet serbire pro atziones cuncretas de impignu tzivile.

Pro ite su Poligonu de Quirra

Pro custas resones manifestamus su 28 de abrile e seberamus de lu fàghere in su Poligono Interforze del Salto di Quirra – bantu mannu de s’ocupatzione militare de sa Sardigna. Amus a èssere in Quirra cun chentinas de banderas de is 4 moros pro mustrare unu pòpulu unidu contra a su buginu.

Sa Sardigna no est a tesu dae sa gherra, ca sa gherra dda pertocat a mala bogia o pro neghe, cun is terras suas impreadas pro is erescitatziones e isperimentatziones de armas chi ant a corpare e ochire àteros pòpulos, e cun sa fàbrica de bombas RWM de Domusnoas chi produet die cun die is bomas chi ant a ghetare subra de populatziones disamparadas.

Pro custu amus a èssere in Quirra, in custu polìgonu sìmbolu de s’ocupatzione militare, istituidu in su 1956 e chi oe est su prus mannu de Europa cun prus de 13.000 ètaros. Is dannos contra a is persones e s’ambiente sunt abberguados e in custu momentu sunt ogetu de unu protzessu in ue sunt imputados 8 ex generales pro dannos a s’ambiente, a is animales e a is èsseres umanos chi in cussu territòriu ddoe bivent e ant su deretu de ddu bìvere in manera lìbera.

Cando iscrient Quirra leghimus esercitatziones militares, isperimentatzione de tecnologias mortales, impositziones e minetzas contra a su territòriu. Cras non depet èssere prus de aici.

No amus a permìtere chi nos leent in giru cun una riconversione frassa chi lasset is terras e s’economia de su logu in manos de is militares, tzerriende-dda “chirca iscientìfica e tecnològica”.

Amus a gherrare totu paris pro chi no nche siant prus tumores, pipieddos deformes, angiones-polifemu; dd’amus a fàghere ca bolimus chi si potzat torrare in cussas terras in antis chi sa presèntzia militare ddas ruinet pro semper e amus a agatare in pare is manera pro ddas pòdere impreare torra.

Ischimus chi si no ddu faghimus, nemos dd’at a fàghere in parte nostra.

Aprontende sa manifestatzione

Acurtziende-nos a custa die de importu amus a girare totu sa Sardigna ca bolimus chi is persones chi bi leent parte siant semper prus numerosas, ma fintzas cussentes e informadas. Amus a èssere presentes mescamente in su Sàrrabus e Ogiastra presentende su dossier nostru subra su PISQ e sa ruina chi at giutu a su territòriu.

In is àteros territòrios semus chirchende de organizare pullman e àteros mèdios de trasportu comunu, in modu de garantire sa partecipatzione prus manna possìbile.

Invitu a una partecipatzione de massa

Invitamus totu is persones chi recconnoschent custos motivos a bi lerare parte in manera ativa. Invitamus a una partecipatzione de massa, dae totu is alas de Sardigna, ispartzinende s’informatzione in is iscolas e universidades, in is comunidades nostras, in is biddas minores e mannas. Invitamus a leare parte a una die de lota, de impignu tzivile, ma fintzas de festa totus in pare.

Nos giughimus sa bandera chi nos identìficat comente pòpulu, sa bandera de is 4 moros, nos giughimus sa boluntade de èssere unidos pro una resone giusta. Amus a èssere in cue pro firmare is esercitatzione e pro nos torrare a pigare sa terra furada.

Logu e ora

S’apuntamentu est su 28 de abrile a is 11:00 a curtzu a in ue b’est su bar Quirra in su caminu betzu S.S.125 in su km 78.

Is canales de informatzione e de cuntatu:

Blog: aforas.noblogs.org Email: aforasinfo@gmail.com

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/aforas2016/

[gadduresu] Cumunicazioni manifestazioni 28 d’abbrili a lu Pòligonu di Chirra

28 abbrili pa la Dì di la Saldigna manifestazioni manna di A Foras a lu Pòligonu di Chirra contra la gherra illu mundu e contra l’ocupazioni militari di la Saldigna.


Lu sfolzu di A Foras, siduta chi riuni olganizzazioni e passoni contra l’ocupazioni militari di la Saldigna, sighi chena aisettu cun più folza e ‘ulintai. Pa la dì 28 d’abbrili, pa la Dì di la Saldigna, vi sarà un’alta manifestazioni manna, a chistu ‘iagghju illu Pòligonu di Chirra.


Contra la gherra
A FORA – Contra l’ocupazioni militari di la Saldigna – ill’ultima siduta di Bauladu ha dezzisu di turrà illi pòligoni dapoi di lu culdiólu mannu di lu 23 di Sant’Andria a Capu Frasca.

In un momentu come chistu, chi vidi un disgraziatu pigghjuramentu di l’azioni militari in Medio Orienti e in tuttu lu mundu, bisogna fa pettu a la lestra contra l’ingàrriu di imperialismu e colonialismu.

Chista è la sola manèra pa abbrì spiranzi e pussibilitài di paci e dà appogghju viu a canti patini li cunsighenzi di la gherra imperialista.

La gherra nostra pa chjudì la frabbica di almamenti e libbarà la Saldigna da li basi militari sighi cu la manifestazioni di chistu mesi. Chista olta aemu sciuaratu una ciurrata umbé simbólica pa la Saldigna: lu 28 d’abbrili.

Palchì lu 28 d’abbrili
Vulemu dà a chista ciurrata, sciuarata da l’istituzioni pa zilibrà Sa Die de sa Sardigna, un vessu diffarenti da riti, tistimunianzi e folklori vacantìu. Vulemu fa in manera chi diventia un momentu pa fassi idè cun pruvettu, una ciurrata di cumbatta populari chi sia fend’avveru di libbarazioni.

Ca’ l’è la meddu manera d’ammintà l’autoditilminazioni di un pòpulu sinnò chissa di fraicà lu distinu soiu ghirrendi contra l’ocupazioni militari?

Una tarra chi pati di dec’anni in dec’anni lu ghjuali di la NATO, di l’americani, di lu Statu italianu, cu li suldati soi e un barriu di vileni, no ha bisognu solu di cilibràzioni istorichi-culturali: la mimoria de’ silvì puru pa atti di appentu zivili.

Palchì lu Pòligonu di Chirra
Chisti li muttii pa ca’ ci muimu lu 28 d’abbrili, sciuarendi di fallu a lu Poligono Interforze del Salto di Quirra (PISQ), vantu mannu di lu sistema di l’ocupazioni militari di la Saldigna. Saremu a Chirra cun zintinai di banderi di li Catru Mori, pa fa vidè un pòpulu aunitu contra lu buccinu soiu.

La Saldigna no è allonga da li lochi di gherra, ma a dolu soiu v’è in mezu, còmplizi cu la tarra trattata pa l’allenamentu di l’eserciti e li proi spririmintali – primma d’attaccà e ammazzà alti populi – e puru cun la frabbica di bombi RWM di Domusnovas chi fraichigghja a tuttu fa bombi chi venini lampati innant’ a pupulazioni disalmati.

Pa chistu saremu a Chirra, in chistu pòligonu sìmbulu di l’ocupazioni militari, fundatu illu 1956 e ogghj lu più mannu d’Europa, cun più di 13.000 ettari. Lu bistrasciu innant’ a ghjenti di lu locu e l’ambienti so chjari e ogghj sò puru muttiu di un prozessu cun 8 ex generali pa li danni a lu locu, a bistiamu e passoni chi in chissa tarra campani e lu doariani pudè fa in libbaltai e sigueresa.

Ogghj si scrii Chirra e li legghj addistramentu militari, proi di tecnologii di molti e ricattu a lu tarritoriu. Dumani no doarà più esse cussì. No aremu a gradì un càmbiu d’usàgghju chi voddia dì turrà la tarra e l’accunumia di lu locu a li militari, cu la scusa di la cilca scentìfica e tecnologica.

Tutti insembi gherraremu finza a candu no vi siani più cancari, criaturi bistrasciati, agnoni a vessu di Polifemu, l’aremu a fa palchì si possia turrà in chissi tarri ancora no gastati in tuttu da la militarizzazioni. Insembi agattaremu li maneri pa pudelli turrà a trattà. Si no lu femu noi, chi la Saldigna la campemu primma di l’alti, nisciunu lu faciarà pa noi.

Approntu di la manifestazioni
Veldi chista ciurrata impultanti ghjiraremu tutta la Saldigna palchì vulemu chi sempri più passoni appogghjini la cumbatta nostra, e chi lu focciani in modu cuscinziosu e infulmatu. Più di tuttu, saremu illu Sarrabus e Ogliastra pa la prisentazioni di lu dossier innant’ a lu PISQ e li cunsichènzi soi mattessi innant’ a lu tarritoriu.

Ci semu ghjà mossi pa pripparà da diffarenti lochi di la Saldigna pullman e traspoltu cumunu, pa assigurà canta più palticipazioni pussibuli.

Invitu a lu paltipizu di massa
Invitemu a piddà palti tutti chissi chi facini soi chisti rasgioni. Invitemu a un muimentu di massa, da tutta la Saldigna, grazi a l’infulmazioni ill’ iscòli, ill’universitài, illi comunitài nostri, illi paesi manni e minori. Invitemu a piddà palti a una ciurrata di cumbatta, di impegnu zivili, ma puru di festa e spaltitura.

Pultemu la bandera chi ci signala come populu, li Catru Mori, pultemu l’ulintai nostra d’esse insembi e auniti pa una ghjusta casgioni. Saremu chindi pa filmà l’addistramenti e pa piddaccinni la tarra chi n’è stata bucata.

Locu e òra
L’attoppu pa lu 28 d’abbrili è a l’11:00, accultu a lu bar Chirra, veldi la ‘ecchja S.S.125 a lu km n.78.

Infulmazioni e cuntatti:
Blog: aforas.noblogs.org
Email: aforasinfo@gmail.com
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/aforas2016/

[-1] Dossier sul PISQ – Poligono Interforze del Salto di Quirra

– 1! Domani finalmente uscirà il nostro dossier sul PISQ (Poligono Interforze del Salto di Quirra). Partiremo da Cagliari con una serie di presentazioni del dossier, oltre ad altre iniziative sull’occupazione militare della Sardegna. Ecco tutti i prossimi appuntamenti.

Da domani sarà disponibile il dossier sul Poligono di Quirra, curato dal gruppo di lavoro che studia le ricadute dell’occupazione militare sui territori. Il dossier sarà scaricabile liberamente dal nostro blog. Sempre a partire da domani, inizieranno le presentazioni pubbliche del dossier, che continueranno anche dopo il corteo del 28 aprile. Oltre alle presentazioni del dossier, promuoviamo e condividiamo anche altre quattro importanti iniziative sul tema delle servitù militari e nello specifico sul PISQ, che si svolgeranno nei prossimi giorni in diversi centri della Sardegna. In particolare segnaliamo la nostra presenza all’Istituto Tecnico Industriale “G.M. Angioy” di Sassari nel giorno 21 aprile, quando parteciperemo all’incontro con gli studenti “Sardigna terra de bombas e cannones”, promosso nell’ambito del più ampio progetto “Sa die de sa Sardigna”.

Calendario presentazioni dossier in aggiornamento:

19 aprile: Cagliari, Università, Viale Fra’ Ignazio, Aula Arcari h 17:00.

21 aprile: Tertenia, Sala Polifunzionale h 17:00.

22 aprile: Escalaplano, Centro di Aggregazione sociale, h 17:00.

22 aprile: Nuoro, sede USB di Via Manzoni, h 19:00.

23 aprile, Ulassai, sala Ceas, ore 17.00.

23 aprile, Alghero, ResPublica, ore 18.00.

24 aprile, Sassari, Centro giovani, Piazza Santa Caterina, h 18:00

 


 

Altre iniziative/dibattiti/presentazioni:

21 aprile, Sassari, Istituto Tecnico Industriale “G.M. Angioy”, h 11:15. Incontro dibattito con gli studenti “Sardigna terra de bombas e cannones”, nell’ambito del progetto “Sa die de sa Sardigna”.

21 aprile, Cagliari, BAZ, Biblioteca Autogestita Zarmu, Via San Giacomo 117, h 19:00. Presentazione del corteo del 28 aprile a Quirra e dibattito sulla fase attuale delle lotte contro la militarizzazione della Sardegna, critiche, prospettive e contraddizioni.

21 aprile, Cagliari, Circolo Me – Ti, Via Mandrolisai 60, h 18:30. Presentazione e discussione del Progetto di Ricerca: “Analisi controfattuale e valutazione del rischio sull’area interessata dal Poligono Interforze del Salto di Quirra”

23 aprile, Muros, Piazza Repubblica, a partire dalle 14:00, “Mèngius pane chi bombas”
Giornata informativa sull’occupazione militare in Sardegna.

Dossier sul PISQ. Anteprima -2

Il PISQ è il più vasto poligono militare attualmente presente in Sardegna, Italia ed Europa con oltre 10.000 ettari di demanio militare. Con demanio militare si intendono tutti quei terreni espropriati o soggetti a sospensione di uso civico. L’immagine sottostante fa riferimento solo a questi. Al demanio militare vanno aggiunti almeno altri 3.580 ettari di territorio soggetti a servitù militari, ovvero aree che vengono sgombrate e interdette alla popolazione civile in relazione alle esercitazioni. Dunque in totale il poligono si estende per circa 13.700 ettari. Per avere un termine di paragone, stiamo parlando di un terreno pari all’estensione di circa 20mila campi di calcio.

Il poligono è diviso in due parti: la più estesa (12.700 ha), nota come poligono a terra, con la sede del comando a Perdasdefogu; la seconda, “a mare”, nettamente più contenuta (1.000 ha), con sede a Capo San Lorenzo (comune di Villaputzu). Secondo altre fonti (Codonesu 2013) i terreni soggetti a servitù militari sarebbero ben oltre rispetto a quelli indicati dalla Regione. Questa recente pubblicazione parla infatti di ben 18.000 ettari di servitù, concentrati soprattutto a Perdasdefogu e Villaputzu.

Sulla reale dimensione del PISQ, vorremmo infine richiamare un altro dato, proveniente da una fonte “interna” al poligono. Stando ai documenti redatti dall’Aeronautica militare nel 1981 (Aeronautica Militare 1981), l’estensione della parte a terra si stimava in circa 30.000 ettari, quella a mare 2.000, interessando grazie alle postazioni lungo la costa un litorale di 50 km, giungendo fino all’abitato di Arbatax.

Al terreno del poligono si aggiunge lo spazio aereo e marino antistante la costa, interdetto quando si svolgono attività di lancio. Le zone interdette alla navigazione durante le esercitazioni seguono una linea retta che si estende da Castiadas a Siniscola per 11.327 miglia quadrate (pari a quasi 30.000 km quadrati).

Dossier sul PISQ. Anteprima -1

Presentazione del gruppo di lavoro e del dossier.

Sin dal Campeggio di A FORAS, svolto nel settembre 2015 a Lanusei, abbiamo deciso di creare dei gruppi di lavoro permanenti, per studiare i diversi aspetti dell’occupazione militare in Sardegna ed essere presenti in tanti ambiti nei quali la propaganda militarista fa il bello e il cattivo tempo.

Uno di questi, relativo allo studio delle ricadute dell’occupazione militare su salute, ambiente, economia e territori, si propone di realizzare analisi di dati, studi e approfondimenti sugli effetti delle basi militari in Sardegna, oltre che individuare delle alternative occupazionali e di sviluppo rispetto all’attuale economia bellica. Continue reading “Dossier sul PISQ. Anteprima -1”

Da Capo Frasca a Quirra: tutt* insieme contro l’occupazione militare

Oggi gli organi di stampa isolani danno grande risalto all’ennesima minaccia di repressione da parte della Questura di Cagliari nei confronti del movimento contro l’occupazione militare della Sardegna.

A meno di 24 ore dalla conferenza stampa di presentazione del corteo del 28 aprile presso il Poligono di Quirra, arriva puntualissima la comunicazione della denuncia da parte della Digos di Cagliari di 54 manifestanti per gli scontri avvenuti il 23 novembre a Capo Frasca. Cogliamo l’occasione per denunciare l’ennesimo tentativo di intimidazione da parte delle forze dell’ordine, verso chi in questi ultimi anni sta lottando contro l’occupazione militare della Sardegna.

Con questo comunicato vogliamo denunciare pubblicamente l’atteggiamento della Questura di Cagliari, che proprio nel momento in cui il movimento si riorganizza in maniera forte e coesa per continuare la sua lotta contro le basi, fa di tutto per intimorire e scoraggiare la partecipazione al corteo del 28, e soprattutto dividere (come sempre) i manifestanti in buoni e cattivi. Diciamo fermamente NO a ogni tentativo di intimidazione: al poligono di Quirra saremo quanti e più di Capo Frasca, uniti e determinati nel bloccare ancora una volta le esercitazioni.

Rivendichiamo, difendiamo e non condanniamo quanto accaduto a Capo Frasca, ribadendo che la volontà di assediare la base, rompere le reti ed entrare nella base non era di “un centinaio manifestanti, staccatisi dal corteo principale” (come riporta oggi la stampa), ma di tutto il corteo, che aveva dichiarato il suo obiettivo chiaramente. Continue reading “Da Capo Frasca a Quirra: tutt* insieme contro l’occupazione militare”

[italiano] Comunicato manifestazione 28 aprile: sa die de sa Sardigna contra a s’ocupatzione militare

28 aprile per Sa Die de sa Sardigna grande manifestazione di A Foras presso il Poligono di Quirra contro la guerra e contro l’occupazione militare della Sardegna.

L’impegno di A Foras, l’assemblea che riunisce organizzazioni e persone contro l’occupazione militare della Sardegna, continua senza sosta e con ancora maggiore forza e determinazione. Il 28 aprile, per Sa Die de sa Sardigna, si terrà una nuova grande manifestazione, questa volta presso il Poligono di Quirra. Continue reading “[italiano] Comunicato manifestazione 28 aprile: sa die de sa Sardigna contra a s’ocupatzione militare”

12 aprile ore 11. Conferenza stampa a Cagliari per la manifestazione del 28 aprile

A Foras – Contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna
Per la chiusura delle basi. Per le bonifiche. Per la restituzione delle terre.


28 aprile per Sa Die de sa Sardigna
Manifestazione di A Foras
al Poligono di Quirra
contro la guerra e
contro l’occupazione militare della Sardegna

CONFERENZA STAMPA
di presentazione della manifestazione
Mercoledì 12 aprile 2017 ore 11.00
Cagliari
Atrio del Magistero
Via is Mirrionis, 1


Chiudiamo le basi. Fermiamo la guerra.

A Foras in tour, nelle strade, nelle assemblee #aforas

Questa settimana è iniziata, lunedì 3 aprile, con il presidio per il blocco della produzione alla fabbrica di bombe RWM e il corteo in paese a Domusnovas (qui una raccolta di impressioni http://ilminatorerosso.blogspot.it/2017/04/ecco-perche-sono-favorevole-alla.html e per chi usa fb da qui in giù una cronaca in diretta per immagini della giornata https://www.facebook.com/aforas2016/photos/a.679258912239887.1073741828.675211922644586/823433891155721/?type=3&theater).

Ieri, 6 aprile, è cominciato il secondo A Foras Tour Continue reading “A Foras in tour, nelle strade, nelle assemblee #aforas”