TZERRIADA INTERNATZIONALI “A FORAS CAMP 2017” 5-10 DE CABUDANNI, MARINA DE TERTENIA, LOC. TESONIS

Intra de ocupatzioni e resistèntzia

Est 50 annus a oi e prus ca milli e milli mois de terra funt liaus de polìgonus, arioportus militaris, basis, una fàbrica de bombas, in prus de centenas de àterus piatzamentus militaris. In s’ìsula nosta funt foristeris agiumai de tres partis duas (2/3) de su demàniu militari chi ddoi at in totu su Stadu italianu. Su pòpulu sardu no s’est stentau frimu po meda: giai de su 1960 at fatu manifestadas e avolotus, sa prus connota est sa de Pratobello (in su sartu de Orgòsolo) in su 1969, ma fait a nd’arremonai is avolotus de Tertenia puru, in su Sinis e in Sa Maddalena.

In is ùrtimus 3 annus su movimentu at agatau linfa noa, inghitzendi de s’acorrada manna in su Poligonu de Cabu Frasca in su mesi de cabudanni de su 2014, chi fiat acabada cun s’intrada in cambarada a parti de aìnturu de s’arretza. De insaras s’ant intreverau manifestadas e arrocus de is esercitatzionis militaris. Su movimentu at, duncas, agatau in s’interventu schetu una de is prus atzionis profetosas suas. Su Stadu italianu, intamis, impari a su Guvernu Sardu a sa muda, in custus ùrtimus annus est sighendi a amostai sa fortza sua. Est de diora cuncordendi esercitatzionis sèmpiri prus mannas, ocupendi tìntulas noas de mari, a comenti est acuntèssiu po Mare Aperto 2017 puru, chi at incausau su sbarratzamentu de is piscadoris de custus tretus. S’amanniadura de sa fàbrica de bombas de Domusnoas, sa RWM, e su finantziamentu de su distretu ariospatziali sardu, su DASS, funt un’àtera de cussas chistionis chi sa contraparti nosta pighendi a incuru est. Po custu puru est ca, is acorradas sìngulas e pagu fitianas no abàstant: tòcat a incarrerai un’andala beni assetiada a livellus diferentis e chi traballit asuba de unu tretu curtzu, mesanu e longu, sciendi chi custa batalla no at a acabai luegus.

A Foras – contras a s’ocupatzioni militari de sa Sardìnnia

Cumentzendi de su 2 de su mesi de làmpadas de su 2016, trumas e òminis a sa sola chi ghèrrant po sa liberatzioni de sa Sardìnnia de is tzerachias militaris s’ant atobiau in “A FORAS – contras a s’ocupatzioni militari de sa Sardìnnia”. Totu is assentaus s’arreconniscint in is tentas generalis de A FORAS: arrocu de is esercitatzioni militaris, serrada de totu is polìgonus e de is casermas, bonìfica de su logu imbrutau, mesura de su dannu e a torrai su dinai de sa comunidadi, cumbertidura noa de sa fàbrica de bombas de Domusnoas. Po acansai totu custas tentas speddiosas tòcat a ndi pesai unu movimentu populari e de massa, arrexinau in totu sa Sardìnnia.

A Foras Camp 2017

In prus de un’annu de vida, A FORAS at promòviu atividadis diferentis: su corteu de Cabu Frasca e Cuirra po firmai is esercitatzionis militaris, sa giorronada manna de su 2 de làmpadas in Casteddu cun unu corteu mannu e un’atòbiu anca medas ant sonau po agiudai sa càusa, passendi po is atòbius in is scolas, in is universidadis e in is biddas. In custas situatzionis eus presentau is faimentus nostus e is imboddicamentus apitzus de is dannus fatus de s’ocupatzioni militari in s’ìsula e amanniau sa debata, imoi asseliada, asuba de is parris e is fàulas de su Ministeru de sa Defensa.

Totu custas atividadis fatu at a ddas organizai cun su faimentu de is 6 mesas fitianas de traballu chi, impari cun s’acorrada generali, funt sa carena de A FORAS. Is mesas intregadas, intra de is àteras cosas, a s’acumonamentu in is scolas e in is universidadis, a sa comunicatzioni e a is arrecaimentus de is basis militaris in su logu, funt in s’interis de su primu A Foras Camp, fatu in su 2016 in Lanusei, in su padenti de Seleni. Ocannu passau s’atòbiu de su campègiu est stètiu pretzisu finsas po s’arrexinamentu de su movimentu in Ollastra. Custu logu e su Sarrabus funt agravaus de su prus polìgonu militari mannu de s’Europa, est a nai cussu de Cuirra. Innoi, dònnia annu, funt fatas ghetaduras de mìssilis a su tòriu, interramentus de àliga de gherra e est connotu, a manera intristosa, po sa sìndromi chi pòrtat su matessi nòmini e chi at fatu dannu mannu a sa saludi de sa populatzioni chi ddoi at aingìriu.

Cali campègiu

Ocannu feus arrastu in prus po nosi acostai a Cuirra. Difatis su campègiu 2017 s’at a fai in Tertenia, comunidadi chi in is annus de su ’50 e de su ’60 est stètia prima de s’arrenghera po nai ca nou a su piatzamentu de su polìgonu. Su campègiu s’at a fai ande su Camping Tesonis, in sa marina de Tertenia, de su 5 a su 10 de cabudanni. Boleus torrai a movi de Tertenia, torrendi a pigai totu su chi eus fatu ocannu passau puru, torrendi a fai e a modulai is mesas de traballu. Ocannu ant a essi 5:

  • A cumbati su contu militarista in is scolas e is agiudus intra de universidadis sardas e aparau militari;

  • Economia, traballu, saludi, logu e is arreicamentus sotzialis de s’ocupatzioni militari;

  • Scenàrius internatzionalis e teatrus de gherra nous;

  • Sa logìstica de is armamentus, scostiadura de is òminis, de is veturas e de is carrus in Sardìnnia;

  • Comunicatzioni de foras, arti e propaganda: a ndi pesai unu cuntestu de arriferimentu po su movimentu contras a s’ocupatzioni militari.

Una de is novidadis faci a s’ùrtimu editzioni de su campègiu at a essi su momentu intregau a sa formatzioni de aìnturu. Po mèdiu de s’anàlisi de sa chistioni de Cuirra, eus a circai de amelliorai is connoscèntzias nostas de su “sistema militari”, traballendi puru apitzus de s’espressadura de foras de is arraxonis nostas.

In su campègiu ddoi ant a essi finsas momentus medas de sotzializatzioni comenti a bessidas, proietzionis, cuntzertus e dj set, in prus chi duus atòbius importu in sa bidda, chi ant a essi organizaus impari a sa comunidadi de Tertenia. Sa tenta de custu campègiu est dòpia. De una parti boleus torrai a avalorai su caminu de A FORAS, po mèdiu de is mesas de traballu e s’àuto-formatzioni. De s’àtera, no boleus a essi arrapresentaus e bius che a stràngius a sa comunidadi chi nosi òspidat; a s’imbressi, boleus amanniai sa participatzioni a su campègiu e, in generali, sa luta contras a is basis.

Comenti a ocannu passau, sa participatzioni a su campègiu at a essi po debadas e totu is atividadis ant a essi àuto-ghiadas e bitias ainnantis totus impari. Su campègiu at a essi abertu a totus, cun is sceradoris chi ant sèmpiri scerau su caminu nostu: contras a s’arratzismu, contras a su fascismu, contras a su sessismu e contras a su colonialismu.

Bosi abetaus de su 5 a su 10 de cabudanni po sighiri totus impari sa luta contras a s’ocupatzioni militari de sa Sardìnnia.

A Foras!

Lìngua Bia – infolinguabia@gmail.com – cell 3282819349